Zaloguj się Utwórz konto

Reklamacje i zwroty

Wszelkie uwagi oraz reklamacje prosimy zgłaszać do:

Poka Home - Wnętrze & Dekoracje
ul. Poziomkowa 3
77-100 Bytów

tel. +48 59 822 12 91
fax. +48 59 822 12 92

mail: info@pokahome.pl

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Warunki reklamacji i gwarancji sklepu internetowego pod nazwą Poka Home - Wnętrze & Dekoracje będącego własnością firmy K-TECH, ul.  Poziomkowa 3, 77-100 Bytów. NIP 842-149-01-58, REGON 771491370
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na e-mail: info@pokahome.pl.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 7. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: info@pokahome.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy  Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Warunki gwarancji

Postanowienia ogólne

 1. Firma K-TECH, prowadząca sklepy internetowe pod nazwą Poka Home - Wnetrze & Dekoracje udziela na sprzedawane wyroby  2 letniej gwarancji, licząc od daty dostarczenia wyrobu do Klienta.
 2. Firma K-TECH zapewnia, iż towar jest dobrej jakości i nie ma wad, spełnia swoje funkcje, pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nieodbiegających od typowych, przy normalnym ich obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji (warunki prawidłowej eksploatacji określa niniejsza gwarancja).
 3. Gwarancją objęte są wady wynikające z:
  1. nieprawidłowego wykonania wyrobu;
  2. dostarczenia wyrobu w stanie niekompletnym;
  3. wady powstałe w czasie właściwego użytkowania.

Wady powstałe w czasie transportu

 1. Zawartość oraz stan przesyłki należy dokładnie sprawdzić w obecności kuriera. Nie należy sugerować się zapewnieniami kuriera o właściwym stanie towaru. Kurier nie ma prawa odmówić sprawdzenia stanu przesyłki wraz z Klientem - jest to jego obowiązek.
 2. Jeżeli na którymkolwiek z elementów widoczne są uszkodzenia mechaniczne, które jednoznacznie można zakwalifikować jako powstałe podczas transportu, wówczas wskazane jest spisanie protokołu reklamacyjnego, który kurier ma obowiązek posiadać. W przypadku kiedy kurier nie posiada stosownego formularza, ma on obowiązek sporządzić tego typu pismo odręcznie w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). W treści należy zawrzeć następujące informacje:
  1. opis uszkodzeń lub ubytków (wymienić ilość oraz rodzaj ewentualnego zaginionego towaru);
  2. nr listu przewozowego;
  3. datę doręczenia;
  4. czytelny podpis kuriera oraz osoby odbierającej;
  5. Spisanie protokołu reklamacyjnego jest działaniem nieobligatoryjnym, które jednak znacznie przyspiesza i ułatwia procedurę reklamacyjną dotyczącą uszkodzeń mechanicznych produktów powstałych w czasie transportu. Po spisaniu protokołu należy niezwłocznie poinformować firmę K-TECH o zaistniałej sytuacji (e-mail: info@pokahome.pl

Wyłączenia z gwarancji

 1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:
  1. montażu niezgodnego z dostarczoną instrukcją;
  2. użytkowania mebla w zakresie temperatur poniżej 15 °C lub powyżej 30 °C;
  3. użytkowania mebla w zakresie wilgotności powietrza poniżej 30% lub powyżej 80%;
  4. użytkowania mebla w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, piecyki, itp.) – min. odległość ustawienia mebla od źródła ciepła to 30 cm;
  5. zalania mebla woda lub inna cieczą;
  6. użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem;
  7. zabrudzenia wyrobu;
  8. stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji;
  9. stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione;
  10. szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta;
  11. szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia mebli przez Klientów, np. podczas przeprowadzki (przez niewłaściwe przewożenie należy rozumieć nie zachowanie należytej staranności w zabezpieczeniu przewożonych elementów);
  12. uszkodzeń mechanicznych;
 2. Za wadę mogą zostać nie uznane:
  1. naturalny zapach wyrobów olejowanych, który może się utrzymywać do 2 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania;
  2. zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla;
  3. właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału;
  4. dopuszczalne różnice w odcieniu elementów drewnianych (drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych);
  5. widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej;
  6. niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel) jako jeden z elementów anatomicznej budowy drewna;
  7. niewielkie zaprawki ubytków w drewnie.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.