Zaloguj się Utwórz konto

Regulamin

Regulamin

Właścicielem i administratorem SKLEPU jest firma:

K-TECH, ul. Poziomkowa 3, 77-100 Bytów
NIP PL  8421490158,  Regon 771491370

Kontakt tel. +48 59 822 12 91
e-mail: info@pokahome.pl

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną: www pokahome.pl

UWAGA!!

Prosimy w obecności kuriera sprawdzić czy produkty nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia, proszę zgłosić szkodę kurierowi. Zapewniamy, że produkty wysyłane są całe i nieuszkodzone. Paczki są starannie pakowane i oznaczone wyraźnie nalepką UWAGA SZKŁO/FRAGILE.

Jeżeli przesyłka nie została sprawdzona przy kurierze, jako sklep nie odpowiadamy za produkty uszkodzone w czasie transportu.

Aby uznać reklamację w przypadku uszkodzenia produktów w czasie transportu, potrzebujemy skanu protokołu szkody sporządzonego przez kuriera. Proszę też zwrócić uwagę, aby kurier nie pisał nieprawdy (produkt źle zabezpieczony przed wysyłką).

 

Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dla umów zawieranych do dnia 24.12.2014) oraz w ustawie z dnia 30 moja 2014 r. o prawach konsumenta (dla umów zawieranych od dnia 25.12.2014).
 2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma: K-TECH, ul. Poziomkowa 3, 77-100 Bytów NIP PL 8421490158, Regon 771491370, adres poczty elektronicznej: info@pokahome.pl, numer telefonu: +48 59 822 12 91 - umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.pokahome.pl
 3. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego ,a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest KONSUMENTEM.
 5. KONSULTANT osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerami telefonu: +48 59 822 12 91
 6. PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.
 9. STRONA UMOWY - SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA.
 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).
 11. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

Postanowienia ogólne

 1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż mebli za pośrednictwem strony internetowej pod domeną www.pokahome.pl
 2. Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę www sklepu internetowego usługi:
  1. utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
  2. przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
  3. przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";
  4. świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
  5. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony;
  6. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;
  7. usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  1. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli konsument obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Usługodawca/Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres usługodawcy - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby sprzedawcy. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

 • Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka prywatności umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego .
 • Kupujacy zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 • Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.
 • Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zamówienie - realizacja zamówienia

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne .
 2. Przed złożeniem zamówienia kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa), adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.
 4. Przed złożeniem zamówienia kupujący może sprawdzić dostępność produktu kontaktując się lub składając zapytanie drogą mailową.
 5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w ofercie, Kupujący drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 7. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu, sprzedawca potwierdza niezwłocznie przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży i skutkuje zawarciem umowy pomiędzy sprzedawcą i kupującym. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefoniczną.
 8. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Konsument podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 9. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić konsumenta o kompletności jego zamówienia. Od dnia powiadomienia Konsument powinien w ciągu 7 dni całkowicie uregulować płatność za zamówienie. Po otrzymaniu dopłaty, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem celem umówienia dostawy. Konsument powinien umówić się na dostawę towaru w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę o możliwości dostawy. W przypadku nie wywiązania się przez Konsumenta z warunków terminu dostawy, naliczane będą koszty magazynowania w wysokości 50 PLN za każdy rozpoczęty tydzień licząc od dnia następnego po upływie 14 dni od powiadomienia o możliwości dostarczenia zamówienia.
 10. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Konsumenta (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
 11. Zmian w zamówieniu można dokonać w terminie 2 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Zmiana w zamówieniu powinna być dokonywana drogą e-mail wraz z potwierdzeniem ze strony sprzedawcy.
 12. Przy zamówieniach indywidulanych z dłuższym terminem dostawy niż 14 dni przy zakupie wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 30%. Płatność pozostałej kwoty następuje przed dostawą zamówienia, po informacji ze strony sprzedawcy o gotowości towaru do wysyłki.
 13. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  Po otrzymaniu zapłaty określonej w zamówieniu. Termin wpłaty wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w terminie zamówienie automatycznie zostanie anulowane.
 14. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 14 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 14. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie, termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
 15. Z przyczyn niezależnych Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy zamówionych produktów, dokonujący zakupy będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. Podawane terminy realizacji są terminami planowanych dostaw przez producenta, nie są terminami wiążącymi.
 16. Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
 17. Z chwilą pisemnego pokwitowania odbioru towaru przez Kupującego, prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

Ceny

 1. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki, akcyzy, ewentualne koszty celne)
 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.
 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy i montażu. Chyba, że w ofercie jest wskazane inaczej. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Ustalony koszt dostawy nie obejmuje usługi montażu, ewentualny montaż jest usługą dodatkowo płatną. Usługa montażu dotyczy wyłącznie zamówień, których warunki oraz cena zostały ustalone oraz zaakceptowane przez Kupującego w momencie składania zamówienia. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować  sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu odbioru na odbiór własny. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób dostawy i płatności, jednocześnie akceptując swój wybór. Jeżeli koszt dostawy w momencie składania zamówienia jest niemożliwy do ustalenia, to KUPUJĄCY informowany jest o obowiązku uiszczenia takich opłat.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  a. przedpłata - przelewem na konto bankowe KONTO BANKOWE. W tytule wpłaty prosimy wpisać nr zamówienia oraz imię i nazwisko.
  b. system płatności on-line PayU.pl.
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumanetami, sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 3. W przypadku wyboru płatności przedpłata przelewem na konto bankowe KONSUMENT powinien przelać kwotę za całość zamówienia sprzedawcy w terminie 7 dni roboczych od daty zakupu.
 4. Faktura lub paragon dostarczane są w momencie dostawy lub odbioru towaru.
 5. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 6. W zależności od rodzaju oferty, Konsument może mieć prawo do ustalenia form płatności, zasad i kosztów transportu zaoferowanych przez Sprzedawcę przy składaniu oferty sprzedaży danego towaru.

Wysyłka towaru

Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm transportowych i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący w trakcie realizacji zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu, tym samym akceptując przedstawione warunki. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu na odbiór własny.

 1. Informacje dotyczące kosztu transportu można również uzyskać, wysyłając zapytanie odnośnie danego produktu na adres mailowy info@pokahome.pl lub pod numerem telefonu +48 59 822 1291
 2. Koszty dostawy ponosi kupujący chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 3. Kupujący  może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  a. dostawa przez transport sklepu,  zewnętrzną firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  b. odbiór własny.
 4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 5. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, a dla Towarów wytwarzanych na indywidualne zamówienie Klienta od 3 do 8 tygodni.
 6. Wszystkie przesyłki paletowe nadawane firmą kurierską dostarczane są wyłącznie pod budynek Klienta.
 7. Wszystkie produkty dostępne na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.


Zwrot towaru

 1. Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: info@pokahome.pl
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostarczonego z zamówieniem.
 3. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  5. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
  8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Reklamacje

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu  Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres K-Tech, ul. Poziomkowa 3, 77-100 Bytów, e-mail:  info@pokahome.pl.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar,  jeżeli jest to możliwe dołączając  do  niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 3. 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie   później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy  Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
 2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
  d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
 7. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: Polityka prywatności

 


Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.   22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r

Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.